PRZEDSZKOLE

NIEPUBLICZNE

Lublin, ul.  MELOMANÓW 2  (Czechów)
Lublin, ul.
  URBANOWICZA 5  (Felin)

Lublin ul. MELOMANÓW 2 (Czechów)
Lublin ul. URBANOWICZA 5 (Felin)
e-mail: przedszkoleswiatmarzen@gmail.com
tel: 510 368 650 – do godz.15
tel: 603 097 104 – po godz.15

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Wszechstronny rozwój przedszkolaka

W naszym przedszkolu chcemy stymulować zmysły, chcemy smakować świat.

Pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym określają zadania wchodzące w zakres wychowania umysłowego, społeczno-moralnego, technicznoestetycznego, fizyczno-zdrowotnego.
W zakresie wychowania zapoznamy dzieci z otoczeniem w powiązaniu z nabywaniem określonych umiejętności praktycznych. Dzieci w trakcie zabaw, zajęć, swobodnych rozmów wzbogacą słownictwo, będą doskonalić mowę komunikatywną. W toku działania będą dokonywać prostych operacji umysłowych: porównywania, klasyfikowania, uogólniania, odnajdywania związków przyczynowo – skutkowych. Kolejnym zadaniem będzie rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy, co wiąże się z przyswojeniem elementarnej umiejętności czytania – będziemy uczyć czytać od najmłodszej grupy wiekowej, wyrobieniem gotowości do nauki pisania, kształtowaniem pojęć matematycznych. Będziemy rozwijać także u dzieci zainteresowania przyrodnicze, umiejętności związane z poznawaniem otoczenia przyrodniczego.

Na wychowanie umysłowe wpływają: zabawa i inne rodzaje działalności dowolnej, czynności samoobsługowe dzieci, prace gospodarcze i użyteczne.

obraz-kolo11

Na wychowanie umysłowe wpływają: zabawa i inne rodzaje działalności dowolnej, czynności samoobsługowe dzieci, prace gospodarcze i użyteczne.

 

Głównym rodzajem aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa i właśnie dzięki niej i przez nią będziemy stymulować i wspomagać jego wszechstronny rozwój. Dziecko unika zabaw sprawiających mu trudności – pomożemy mu je pokonywać. Dobierzemy ukierunkowane, ale prostsze, atrakcyjne zabawy. Są one najlepszymi ćwiczeniami.

Z zakresu wychowania społeczno – moralnego będziemy budzić u dzieci wrażliwość emocjonalną, świadomość moralną, rozwijać ważne w międzyludzkim współżyciu cechy charakteru jak: życzliwość, obowiązkowość, samodzielność, umiejętność współdziałania i działania na rzecz innych. Istotnym zadaniem z tej dziedziny jest wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, a także ze środowiskiem społeczno-technicznym i przyrodniczym. Dzieci wdrażane będą do przestrzegania zasad życia zbiorowego i szacunku dla pracy, a przez to rozwija się aktywność społeczna, będziemy rozwijać uczucia patriotyczne.

W dziedzinie wychowania estetycznego przedszkole będzie wzbogacać przeżycia i wyobraźnię, kształtować postawę twórczą w kontaktach z otoczeniem w zakresie estetyki i kultury życia codziennego. Dziecko stopniowo pozna obyczaje i tradycje poczynając od własnej rodziny, poprzez swój region, aż po różnorodność jakiej możemy doświadczyć w Polsce.

Ponadto muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Twórczość plastyczno-techniczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Będziemy zapewniać dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. Z zakresu wychowania technicznego będziemy rozwijać się u dzieci zainteresowania konstrukcyjne.

W zakresie wychowania fizyczno-zdrowotnego program wytycza zadania kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa swojego i innych oraz rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. W trakcie ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych będziemy rozwijać sprawność ruchową, kształtować prawidłową postawę dziecka. Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Proces ten będzie oparty na zapewnieniu wychowankom wszystkich potrzeb zdrowotnych. W toku działania promującego zdrowy styl życia dziecko pozna czynniki zagrażające zdrowiu, przyczyny powstawania niektórych chorób i sposoby zapobiegania im.

W naszym przedszkolu stworzymy warunki do poszerzania wiedzy i nabywania nowych wiadomości, będziemy uczyć dzieci stawiania pytań, szukania odpowiedzi i rozwiązywania problemów, wpajać wiarę we własne możliwości, uczyć rozróżniania dobra i zła, uczyć wyrażania swoich potrzeb, starać się wpoić w dzieci szacunek dla ludzi i prawdy.