PRZEDSZKOLE

NIEPUBLICZNE

Lublin, ul.  MELOMANÓW 2  (Czechów)
Lublin, ul.
  URBANOWICZA 5  (Felin)

Lublin ul. MELOMANÓW 2 (Czechów)
Lublin ul. URBANOWICZA 5 (Felin)
e-mail: przedszkoleswiatmarzen@gmail.com
tel: 510 368 650 – do godz.15
tel: 603 097 104 – po godz.15

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSZKOLA –
KAMILA BORAWSKA-MISZTAL NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŚWIAT MARZEŃ
UL.MELOMANÓW 2/U1A, 28-855 LUBLIN
UL. URBANOWICZA 5, 20-291 LUBLIN

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Pani Kamila Borawska-Misztal prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kamila Borawska-Misztal Przedszkole Niepubliczne Świat Marzeń, ul. Melomanów 2/U1A, 28-855 Lublin.
 • Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

1/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj.:

– spełnienia obowiązku kształcenia dzieci i młodzieży, obowiązku wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, wynikających z ustawy Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r.,

– obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i szkolnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 25 sierpnia 2017 r.,

– dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

 

2/ podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowić zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO również wyrażona przez Państwa zgoda w celu:

– przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola,

– udostępniania wizerunku dziecka na fanpage prowadzonym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, gazetkach przedszkolnych, stronie internetowej https://www.przedszkoleswiatmarzen.pl/ promującej przedszkole, a także w materiałach promocyjnych i w kronice.

– w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci.

 

3/ podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie również art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczeniu usług w przedszkolu Kamila Borawska-Misztal Przedszkole Niepubliczne Świat Marzeń, ul. Melomanów 2/U1A, 28-855 Lublin.

 • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych mogą być:

  – jednostki administracji rządowej, samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne, organom administracji publicznej (w zakresie regulowanym przez stosowne przepisy prawa) w tym Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej,

  – podmioty świadczące usługi księgowe,

  – dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora,

  – operatorzy pocztowi i kurierzy,

  – banki w zakresie realizacji płatności,

  – podmioty zajmujące się profesjonalną obsługą prawną, w tym również w celu dochodzenia roszczeń.

 • Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  – dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczestnik korzysta z naszych usług,

  – dane osobowe nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia rekrutacji,

  – dla danych przetwarzanych w celu spełnienia procesu edukacyjnego, dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz przez 3 lata po zakończeniu współpracy,

  – dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

  – dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub do wycofania tej zgody.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej. Wskazujemy jednocześnie, że odmowa podania danych może skutkować odmową zapisu oraz brakiem możliwości korzystania z naszych usług.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* * *

PLIKI COOKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych.Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie.

Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.

W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies: